RÄKNEEXEMPEL PÅ ”ONÖDIGA” PERSONALKOSTNADER

Vad kan just ni tjäna på att jobba med er organisation? LÄS MER HÄR!

Vill ni ha hjälp med att räkna på detta för just er för att få ett faktabaserat underlag i era beslut, kontakta oss! Vi hjälper er så gärna.

Från tidningen Vision 20150202:

Rekryteringskostnader:                                  28 000:-

Introduktionskostnader:                                 22 200:-

Kostnader för inskolning:                             380 000:-

Kostnader för avveckling och vakanser:     112 500:-

Totala beräknade kostnader                    542 700:-

Rekrytera rätt:

Räkna fram din egen kalkyl på vad det kostar att en person slutar med era siffror i kalkylen. Sparringpartners uppfattning är att en halv miljön är MINIMUM vad det kostar er.

En enda person som har nedsatt prestation, kanske pga sjuknärvaro, låg motivation, ej rätt kunskap för arbetsuppgiften mm

Månadslön 33 000 *12, 2. (inkl sem ers):          402 600:-               

Kostnader för sociala avgifter:                            126 500:-

Kostnader för pension  6%                                    24 000:-

Kostnader för löneskatt pension                           6 000:-

Övriga kostnader (dator, fika, hälsovård mm) 40 000:-

Totala beräknade kostnader                           600 000:-

 

Med 50% ej produktiv tid betalas 300 000:- för ingenting.

Statistik från Gallup 2023 visade att i snitt så var 79% oengagerade på jobbet i Sverige och 56% anser att nu är en bra tid att söka nytt jobb. 36% upplevde också stark stress varje dag. Dessa var till och med aktivt oengagerade.

Om vi faktiskt tror på dessa dystra siffror från Gallup och använder en formel vi lärt oss via en artikel i VDtidningen.se så får vi följande resultat när vi räknar fram kostnaden för bristen på engagemang:

Andel omotiverad personal * kostnad för en halv årslön * antal medarbetare

I vårt fall räknar vi på ca 500 000:- som årslön (inkl soc), och hälften är 250 000:- * 35 medarbetare 

0,79((((31 000*12,2)*1,3142)/2)*35) = 6 871 000:- med 79% låg motivation

Om vi istället tänker, att vi inte tror på den höga siffran för oengagerad personal och tar 30% istället, dvs mer än hälften så många som Gallup fått fram så blir siffran 2 600 000:- istället. Låg motivation kostar, oavsett hur vi räknar!

Kalkyl med person som är sjukskriven under ett år:

Olika regler gör att vi betalar del av lön för personen trots att denne inte är på plats. Sedan behövs sannolikt också en vikarie, denne ska rekryteras, eller så ska arbetsuppgifterna tas av någon/några andra och oavsett vem så ska denne läras upp. Den sjukskrivna har kanske gått på halvfart ett tag innan också och misstag som kostar kan ha begåtts. Vi har räknat lågt här, med endast 500 000:-!

Totala beräknade kostnader                    500 000:-

Prevent.se/lonsam

Räkna fram din egen kalkyl på vad det kostar med en långtidssjukskrivning hos er, med era siffror i kalkylen. Gratis nedladdningsbart underlag med instruktioner från Prevent.

Egen kalkyl enligt nedan, baserat på ett år:

29 kollegor som har en snittlön på 35 000:-/månad ger 11 165 000:- på 11 månader (ej semestern då den tiden är opåverkad😄). 1,5% av deras tid tas i anspråk för oproduktivt gnäll 167 000*1,3142=220 000:- (vi tar inte med pensionskostnader mm). 

Personens egna arbete utförs under 50% av tiden, resten går åt till gnäll. 270 000:- blir kostnaden för personens ineffektiva tid (och här pensionen med då den faktiskt kostar den med!).

Att komma ihåg är också att några kollegor kanske väljer att sluta för de orkar inte med gnäll. Och där gick kostnaderna upp ytterligare…

Totala beräknade kostnader                    500 000:-

En enda person som har nedsatt prestation på grund av en stark upplevelse av negativ stress.

Månadslön 33 000 *12, 2. (inkl sem ers):    402 600:-               

Kostnader för sociala avgifter:                       126 500:-

Kostnader för pension  6%                              24 000:-

Kostnader för löneskatt pension                       6 000:-

Övriga kostnader (dator, fika, julfest mm) 40 000:-

Totala beräknade kostnader                    600 000:-

Med 50% ej produktiv tid betalas 300 000:- för att personen inte får det stöd som behövs för att kunna hantera situationen på olika konstrutiva sätt och slippa stressupplevelsen.

Egen kalkyl enligt nedan, baserat på ett år:

30 kollegor som har en snittlön på 35 000:-/månad jobbar i olika team som inte jobbar samordnat. Det gör att ca 15% av deras tid går åt till ”fel saker”, dubbelarbete, saker som måste göras igen pga nya förutsättningar som inte kommunicerats etc. 

Årslön inkl sociala avgifter och 15% av den är ca 2 276 000:- (med 11 månaders arbete)

Att komma ihåg är också att några kollegor kanske väljer att sluta för de tycker det känns frustrerande, men det här är nog inte helt ovanligt idag tyvärr…

Totala beräknade kostnader                   2 200 000:-  (lågt räknat)

Egen kalkyl enligt nedan, baserat på ett år:

10 kollegor som har en snittlön på 35 000:-/månad jobbar i två olika team som inte samarbetar. Det gör att 10 personer tappar 20% av sin tid (5 personer/team) då det uppstår missförstånd och medvetna kommunikationsglapp.  

Årslön inkl sociala avgifter och 20% av den är ca 1 000 000:- (med 11 månaders arbete)

Att komma ihåg är också att någon eller några kollegor kanske väljer att sluta för de tycker det känns obehagligt att inte samarbeta och inte kommunicera på ett bra sätt….

Totala beräknade kostnader                  1 000 000:-  (lågt räknat)

Egen kalkyl enligt nedan, baserat på ett år:

Av 30 kollegor som har en snittlön på 35 000:-/månad så sitter 23 av dem med gamla rutiner som gör att de tappar 10% av sin tid på saker som inte längre behöver göras eller som kan göras effektivare idag. 10% är 4 timmar på en vecka och ca 50 minuter under en hel dag. Inte så mycket kanske men kostnaden uppgår till ca

Årslön inkl sociala avgifter för 23 personer och 10% av den är ca 1 300 000:-

Det här är nog väldigt lågt räknat för vilket företag som helst….

Totala beräknade kostnader                  1 300 000:-

Egen kalkyl enligt nedan:

När en person behöver ”köpas ut” pga att det är så svårt att kunna ”bevisa” personliga skäl för en uppsägning, så är det oftast 6 till 18 månader som betalas till personen, utan utfört arbete. Detta mot avstående från återanställningsrätt och att säga sig vara nöjd. Så den direkta kostnaden, förutom den tid, energi och mentala smärta det tar att skapa detta avtal och bli överens, beräknar vi snittet till följande: 

Årslön inkl sociala kostn (soc+ pension) för 1 person med mån. lön 35 000:- = ca 600 000:-

Rekrytering (eget arbete) enligt ovan  ca 500 000:-

Förlorad effektivitet för person samt kollegor och chefer innan detta sker = ca 200 000:-

Totala beräknade kostnader  1 300 000:-  (varav 600 000:- minskar årets resultat direkt!)