VILKEN VETENSKAP & FORSKNING LIGGER BAKOM PDP®?

“PDP – Enkelt, snabbt och tillförlitligt”

I siffror
Över 5 000 000 enkäter är genomförda sedan 1978 då PDP Global startade. 96% av alla som gjort enkäten håller med om resultatet. Enkäten tar endast ca 10 minuter att göra och innehåller inga tvingande val mellan olika alternativ, vilket gör att det går att jämföra olika personers beteenden utifrån de svar som lämnats.

För den vetgirige – vetenskapen!
PDP grundades 1978 med en enda enkel grundföresats: att hjälpa organisationer att förstå sin personal bättre. PDPs enkäter har utvecklats och beforskats av kvalificerade yrkesmänniskor, forskningsexperter, beteendeforskare och erfarna ledare från industri- och affärsvärlden. Det första forskningsurvalet gjordes endast på arbetande vuxna – inte studenter. PDP ville utveckla applikationer som skulle möta företagens behov, därav användes endast arbetande vuxna. Genomsnittstiden för att genomföra en PDP-enkät är ca 10 minuter. Resultatet ger sedan användaren av PDP-verktyget snabba, tillförlitliga data för att kunna ha en bra grund för att fatta kloka beslut rörande personalen.

Enkäten har en oerhört hög statistisk säkerhet. Koefficienter mellan 0,8 och 0,94 för alla faktorer finns, där 0,6 anses vara normalt (Cronbach alfa är ett statistiskt mått på den interna konsistensen hos ett test, beskrivet som ett tal mellan 0 och 1. Intern konsistens avser hur väl olika delar av ett test mäter samma bakomliggande koncept). Resultatet från enkäten visar således med stor säkerhet precis det det ska visa.

För den intresserade finns mer information på PDP Globals egen hemsida och där kan du också läsa alla de publicerade vetenskapliga publikationerna kring forskningen som är gjord i enlighet med nedanstående organisationers krav.