Systematiskt Individ- och MålFokus – SIMF®

Vad skulle du säga om att ha ett verktyg som gör det möjligt för cheferna att kunna förutspå eventuella stressjukdomar eller brist på trivsel så att både sjukskrivningar och onödiga uppsägningar kan undvikas? Och som samtidigt sätter fokus på verksamhetens mål och hur medarbetare och chefer bäst kan bidra till dessa?

Med hjälp av SIMF uppnås en regelbunden uppföljning av hur varje medarbetare och chef upplever sin arbetssituation och hur varje individs styrkor ger unika bidrag till verksamhetens vision och mål. Med denna metod fångar chefer upp eventuell vantrivsel, stress och dagligt energitapp samtidigt som individens styrkor sätts i relation till arbetsuppgifter och bidrag till verksamhetsmål. Ur detta skapas och uppdateras regelbundet en individuell fokusplan för att skapa bästa möjliga arbetssituation för medarbetaren så att dennes styrkor kommer till sin rätt och används för att optimera verksamhetens mål och resultat.

 

På det här sättet slipper du också anonyma medarbetarundersökningar med fokus på hur personalen uppfattar sin situation. Det vet du redan när du följer SIMF. Istället tittar medarbetarundersökningen på hur kvalitetsarbete och kundfokus med mera upplevs av personalen, samtidigt som de också anger hur viktig de anser frågan vara. På det viset kan åtgärder vidtas på övergripande plan för en aktiv och systematisk verksamhetsutveckling, medan individernas behov hanteras individuellt. Mycket bättre för alla!

Till grund för SIMF ligger den individuella styrkerapporten ProScan som också bildar grunden i hela PDP-systemet. Denna kompletteras med en SIMF-mall som gås igenom och samtalet och slutsatserna lägger grunden för en varsin fokusplan för chef och medarbetare.

SIMF görs två gånger per år, första gången i början av året med verksamhetsplanen och dess mål som bas. Fokusplanen följs upp enligt tidsplan satt av chef och medarbetare i samråd. SIMF kan enkelt läggas in i verksamhetens årshjul och inkludernas som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet och bör ersätta medarbetarsamtalet. Givetvis kan varje organisation lägga till specifika frågor till sin SIMF-mall.