ENERGI- & STYRKESAMTAL

Med regelbundna Energi- & Styrkesamtal kan chefer och medarbetare ha full uppmärksamhet på individens energinivå och säkerställa att varje persons styrka används på bästa sätt. Med ett ökat energifokus kan bland annat eventuella stressjukdomar eller brist på trivsel förebyggas. Ett fokus på hur var och en bäst kan bidra till verksamhetens mål ger samtidigt en ökad motivation och arbetsglädje! Vilket i sin tur ger mer energi!

Vilket underlag används?

Till grund för Energi- & Styrkesamtalet ligger den individuella styrkerapporten ProScan som också bildar grunden i hela PDP-systemet. I denna kan bl a styrkor, energitapp och trivselnivå avläsas. Den färska rapporten ProScan-rapporten kompletteras med en samtalsmall och slutsatserna från samtalet lägger grunden för medarbetarens och chefens fokusplan. I samtalsmallen kan och bör organisationsspecifika frågor läggas till utifrån behov. Samtalet genomförs minst två gånger / år, men gärna oftare beroende på behov

Hur går det till?

Varje chef har ett enskilt Energi- & Styrkesamtal med varje medarbetare och sätter styrkor och motivatorer i relation till mål och arbetsuppgifter. Vad kräver mest energi och vad ger mest energi? Hur kan hen bäst kan bidra till gamla och nya mål? Samtalet ger en överblick över arbetsuppgifter, resurser och styrkor i relation till önskade mål på en djup nivå. Eventuella omdispositioner av arbetsuppgifter, resursdisposition mellan avdelningar blir tydligare, nya lösningar kan arbetas fram i samråd med medarbetare och chefskollegor. Medarbetarna har sin egen plan för hur de kan bidra bäst och ansvarar för sin del och uppföljning görs var 3:e månad eller vad som är lämpligt i situationen.

Vad händer i samtalet?

Med hjälp av Energi- & Styrkesamtal uppnås en regelbunden uppföljning av hur varje medarbetare och chef upplever sin arbetssituation ur ett energimässigt perspektiv. Hur varje individs styrkor ger unika bidrag till verksamhetens vision och mål blir också genomlyst eftersom individens upplevelse av detta antingen ger energi eller tar energi.

Effekten då?

Med denna metod fångar chefer upp eventuell vantrivsel, stress och dagligt energitapp samtidigt som individens styrkor sätts i relation till arbetsuppgifter och bidrag till verksamhetsmål. Ur detta skapas och uppdateras regelbundet en individuell fokusplan för att skapa bästa möjliga arbetssituation för medarbetaren så att dennes styrkor kommer till sin rätt och används för att optimera verksamhetens mål och resultat. Förändringar blir en del av den dagliga verksamheten då dessa knyts in i samtalet med specifika mål för individens bidrag till en framgångsrik förändring.

Andra fördelar?

På det här sättet slipper du anonyma medarbetarundersökningar med fokus på hur personalen uppfattar sin situation. Det vet du redan när du regelbundet använder dig av Energi- & Styrkesamtal. Istället kan medarbetarundersökningen undersöka hur till exempel kundnöjdhet och kvalitetsarbete upplevs av personalen och de kan samtidigt ange hur viktig de anser att frågan är. På det viset tas personalens verksamhetskunskap till vara på ett systemtiskt och övergripande sätt. Rätt hanterat leder det sedan till en aktiv verksamhetsutveckling med fokus på rätt frågor. Individernas egna behov är individuella och ska därför hanteras individuellt. Mycket bättre för alla då det gör att den ökade energin i hela organisationen används på ett produktivt sätt för både kunder och personal och både prestations- och arbetsglädje föds ur individens känsla av att göra ett bra jobb!