I förrgår när jag lyssnade på nyheterna var det ett annat virus än corona som plötsligt var tillbaka. Det som gör så många människor sjuka med sjukskrivningstider på månader, ibland år och i värsta fall en aldrig fullt återställd arbetsförmåga när du väl drabbats av det. Som också ger väldigt olika och udda symptom och som ofta kommer som en blixt från en klar himmel eftersom kroppen själv hjälper till att dölja symptomen. Dock stänger vi inte länder på grund av det eftersom det tack och lov inte smittar! Vad det heter? STRESS!! Och inte vilken stress som helst, utan NEGATIV STRESS, sådan stress som gör oss sjuka. 

ingen energi

Jag trodde det hade blivit bättre på arbetsplatserna eftersom föreskrifterna om Organisatorisk och Social arbetsmiljö har verkat i flera år nu. Ingen har heller visat något seriöst intresse för vår produkt Energitanken® som är ett verktyg för att bland annat förebygga stressjukdomar, stoppa energidränage och generellt sett säkerställa höga energinivåer hos medarbetare och chefer. Så jag trodde inte det behövdes… 

Igår kom Försäkringskassans socialförsäkringsrapport 2020:8 som berättar något annat! Därav nyheternas ändrade fokus. Här hittar ni den i sin helhet https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/e12b777c-e98a-488d-998f-501e621f4714/socialforsakringsrapport-2020-8.pdf?MOD=AJPERES&CVID= och det är ingen rolig läsning. Men vi kan alla bidra till att ändra detta! ”Målsättningen med rapporten är att resultaten ska bidra till ökad kunskap kring psykisk ohälsa i samhället som helhet samt specifikt bidra till arbetet med att förebygga psykisk ohälsa i arbetslivet.” Så läs den, och låt oss gå till massivt motangrepp. Kan vi kämpa tillsammans mot corona kan vi också ta oss an den negativa stressen!

Vad berättar rapporten?

Den definierar många begrepp som vi alla svänger oss med. ”Psykisk hälsa är ett tillstånd av välbefinnande där individen är medveten om sin egen förmåga, kan hantera livets normala påfrestningar, kan utföra ett produktivt och fruktbart arbete, och kan bidra till samhället.” Jag drar då slutsatsen att med 4,3 miljoner människor mellan 20 och 69 år som alla är sysselsatta på arbetsmarknaden så har 3,65 miljoner (85% av dem) psykisk hälsa. 

De resterande 15% lider då av psykisk ohälsa och det är skrämmande nog hela 645 000 personer. Tänk att må så här: ”Psykisk ohälsa är vanligt förekommande och brukar avse mild till måttlig depression, ångesttillstånd samt stressreaktioner, vilka ofta orsakas av yttre händelser och omständigheter. …I synnerhet varaktig och upprepad exponering för negativ arbetsrelaterad stress har visat sig ha negativa effekter på den psykiska hälsan.” Hur mycket har den psykiska ohälsan ökat då? Det ser olika ut för män och kvinnor och andelen orsakad av ”Psykiska sjukdomar och syndrom” av det totala antalet sjukfall på mer än 60 dagar har för män ökat från ca 18% 1986-1991 till ca 33% 2017-2019 (+15%). Motsvarande siffra för kvinnor är ca 13% 1986-1991 till ca 45% 2017-2019 (+32%). Galet!

Vad som också sägs i rapporten är att det är många som faktiskt lider av psykisk ohälsa som inte är sjukskrivna för det. Vi bara fortsätter gå till jobbet och mår lite mer dåligt för varje dag, presterar sämre och sämre tills det en dag inte går mer. ”Om förekomsten av psykisk ohälsa i arbetsföra åldrar i Sverige ligger någonstans mellan 15 och 20 procent betyder att det finns stora grupper på arbetsmarknaden som lever och arbetar med psykisk ohälsa. Enligt OECD upplever också 69 procent av dem som lider av psykisk ohälsa att det påverkar deras prestationer på arbetet …det finns också starka ekonomiska skäl att aktivt förebygga psykisk ohälsa för både samhället som helhet som för näringslivet.” Rapporten konstaterar alltså det som vi alla vet. Det kostar skjortan att inte ha pigga, energifyllda medarbetare och chefer som sprider arbetsglädje omkring sig! Det här är precis det som vi tagit fasta på när vi utvecklat Energitanken®. Förebyggande och stärkande för alla individer på arbetsplatsen. Medarbetare som chefer. Medan tid är. Det sparar både kostnader och lidande för precis alla. För alla drabbas när någon blir sjuk. Alla i omgivningen inklusive chefen och inte minst familjen. Så kanske är det inte smittsamt, men det ger stora ringar på vattnet… Så är då Energitanken onödig? Finns det verkligen inte något behov av den? De som provat den säger så här:

 

Vad säger rapporten mer?  

Nedan har jag plockat ut några partier som jag tycker är extra intressanta och som är synnerligen relevanta för näringslivet som de facto tillhandahåller de arbetsplatser vi jobbar på. Och att INTE ha ett arbete är den största riskkällan till psykisk ohälsa, det bör vi komma ihåg! 

”En stor del av sjukfrånvaron kan kopplas till arbetsrelaterad stress och den organisatoriska och sociala arbetsmiljöns betydelse har ökat över tid. Att förhållanden på arbetsplatsen har stor betydelse för psykisk ohälsa och sjukfrånvaro i psykiatriska diagnoser har ett starkt och ökande forskningsstöd.” 

”Stress, ängslan, oro och ångest har liksom sömnbesvären också ökat över tid i befolkningen som helhet.Både sömnbesvär och arbetsrelaterad psykisk anspänning ökar markant risken för långvarig sjukfrånvaro hos den svenska arbetskraften. Att dålig social och organisatorisk arbetsmiljö orsakar sömnbesvär har också konstaterats i en stor systematisk litteraturöversikt.” 

”Ett ytterligare skäl till att arbetsförhållanden och arbetsmiljö lyfts fram är att sådana förhållanden är möjliga att påverka, och det är på arbetsplatsen som anpassningar och åtgärder kan genomföras för att undvika sjukfrånvaro eller utträde från arbetslivet i förtid. Bättre organisatoriska och sociala arbetsförhållanden är långsiktiga investeringar med ett flertal positiva effekter utöver förbättrad hälsa och arbetsförmåga. Att detta är en strategisk ledningsfråga tydliggjordes av Arbetsmiljöverket 2015. Detta arbete behöver utvecklas ytterligare på svensk arbetsmarknad med ett mer proaktivt förhållningssätt.”

Det är just här i proaktiviteten som vår Energitanken kommer in. När vi ”uppfann den” var det just för att få en proaktivitet genom handlingsinriktade sparringsamtal på jobbet som hjälper individerna att komma till rätta med det som suger deras energi. Genom detta förebygger vi inte bara sjukdomar utan skapar också bättre resultat i varje individs insatser. Och bra resultat i insaterna, vad skapar det? Jo bättre självförtroende, högre nöjdhetsgrad och mer energi! Så det är verkligen ett win-win-win (för samhälle-företag-individ)! Vad händer om vi lyckas med det preventiva arbetet?

”Ett mer proaktivt förhållningssätt inriktat på preventiva åtgärder har flera fördelar. Hälso- och sjukvårdens resurser kan då inriktas på att i första hand hjälpa dem med svårare psykisk ohälsa som inte i första hand är arbetsrelaterad. Detsamma gäller den arbetslivsinriktade rehabiliteringen där ökade resurser kan satsas på grupper som står längre från arbetsmarknaden. Prevention är också att föredra, eftersom arbetslivsinriktade interventioner för återgång i arbete för sjukskrivna i psykiatriska diagnoser har visat svaga resultat. Arbetsgivarens engagemang är dock en konstaterad framgångsfaktor för återgång i arbete, vilket också tydliggör arbetets och arbetsplatsens betydelse för hälsa och arbetsförmåga.” 

Så arbetsgivarnas möjligheter att påverka ses som stora och viktiga. Samtidigt vet jag av egen erfarenhet att det inte alltid är så enkelt att ha koll på alla och allas hälsa som chef. Det är ju inte heller säkert att jag som chef mår bra, även om det förväntas att jag gör det. Chefer är ju faktiskt helt vanliga människor men med ännu högre förväntningar och krav på sig. Vilket, som vi vet, kan skapa psykisk ohälsa. Trots allt är det för att göra kunderna nöjda som vi är på arbetsplatsen överhuvudtaget och det tar givetvis mycket fokus.

Sist men inte minst är det här siffror som är baserade på ”det gamla normala”. Vad händer nu i ”det nya normala”?? Hur kommer sjukskrivningstal beroende på psykisk ohälsa påverkas av corona och dess effekter med distansering och kraftfullt påverkande livshändelser för så många människor? Ja vem vet, och mitt i det lever vi här och nu. Låt oss se hur vi tillsammans kan påverka de framtida siffrorna!