Sparring på jobbet

VAD LÖSER ENERGITANKEN® - DIN SPARRINGPARTNER PÅ JOBBET?

Energitanken® hjälper er att ta hand om utmaningarna i det paradigmskifte som präglas av tjänsteproducerande företag, där personalen är produkten. Dagens samhälle innehåller ständiga utvärderingar av kundupplevelser så kraven på kvalitet i leveransen har aldrig varit högre. Med personalen som produkt är samtidigt resultaten personberoende och blir inte bättre än vad personen förmår prestera.

Detta sammantaget ställer mycket höga krav på individerna, något som kan upplevas spännande men också utmanande. Det är många egenskaper förutom den rena kärnkompetensen som behövs och attityder, beteenden och förhållningssätt blir allt viktigare. Vi ser också ökande sjukskrivningstal och arbetskraftsbrist inom vissa yrkesområden, vilket slår hårt mot möjligheterna att göra ett bra jobb för de som fortfarande är på jobbet.

På Sparringpartner ser vi därför ett stort behov att av att sparra och uppmuntra de enskilda individerna främst genom stöd till utveckling inom de delar där de själva upplever sig ha ett behov av det.


.

VILKA UTMANINGAR LÖSER ENERGITANKEN® ?


Arbetsrelaterad stress

Sjukskrivningar

Prestationsnivåer

Personalomsättning

Missnöje och oengagemang

Icke värdeskapande aktiviteter

Kommunikation

Konflikter

Självkänsla


Ovan finns några vanligt förekommande utmaningar på moderna arbetsplatser.  Eftersom det handlar om individuell sparring kan i stort sett allt avhandlas där och de verktyg sparringpartnern använder kan appliceras på det mesta.

VAD AVHANDLAS UNDER EN SESSION?


Under en 30-minuters sparringsession kan vad som helst som upplevs som ett hinder för arbetsglädje, arbetsprestation eller helt enkelt det som tar mest energi behandlas. Konflikter, rädsla för att debitera sin tid, rädsla för att ”sälja”, upplevd stress, osäkerhet i rollen, känsla av otillräcklighet, ja paletten med utmaningar på individnivå är stor.


Oavsett vad som behöver tas om hand finns sparringpartnern där och kan ge verktyg och stöd till nya förhållningssätt, fler synliga handlingsalternativ och någon att helt enkelt konfidentiellt dela tankar och idéer med. Vi kallar det ”psykologisk kompetensutveckling". Det leder i sin tur till god energihygien, balans i energinivån, vilket ger ork till kloka beslut.

HUR GÅR DET TILL RENT PRAKTISKT?  1. Ett abonnemangsavtal på konceptet energitanken® tecknas. Avtalet anger hur många dagar per vecka och/eller månad kunden önskar.
  2. En inloggning till anonym tidsbokning för kundens anställda.
  3. En sparringpartner kommer ut till kunden. Samtalen sker där.
  4. Kundens anställda träffar sparringpartnern helt anonymt i 30 minuter.
  5. Inga noteringar görs om inte den anställde så önskar.


”Friheten ligger i att vilja ta ansvar för sig själv”

        - Nietzsche

FORSKNINGEN BAKOM VÅR VERKTYGSLÅDA


“If you want something to change, you got to change”


Detta kan låta självklart, men är inte desto mindre sant. Således, om ni på något sätt vill förändra något utfall i organisationen så kräver det förändring av den personal som påverkar utfallet.


Här nedan kan du hitta forskningen bakom utvalda koncept och verktyg som vi i ett Sparringsamtal använder oss av för personlig utveckling/förändring hos en individ.

(Mental) ENERGI - DEFINITION:

Energi kan sägas vara en “sinnesstämning”. Mer konkret kan det definieras som förmågan eller viljan att engagera sig i kognitivt arbete. (Ryan&Deci - Skapare av self determination theory)


Vid hög energi känner du dig full av liv och din inre känsla är positiv tack vare att många av dina behov är uppfyllda. När du dagligen får dina behov uppfyllda finns det mer energi tillgängligt till dig själv (självet). Vid låg energi är det tvärtom.

ENERGI - FÖRKLARING:

”En kraft eller faktor som PÅVERKAR styrkan i ett beteende liksom dess riktning" .


En bil rullar framåt med hjälp av dess motor, och den behöver bränsle för att fungera. Olika människor har olika typer av motorer, bland annat beroende på personlighet och arbetsroll, och behöver följaktligen OLIKA typer av bränsle. Sparringpartner hittar individens optimala bränsle. Vi tankar alltså inte bensin i din dieselmotor.

- Vi laddar er organisation!

ADRESS


Snipkroken 1

112 64 STOCKHOLM

KONTAKTA OSS


E-mail: info@sparringpartner.one

Telefon: +46 - 707 - 99 48 46


© Copyright. All Rights Reserved.