Teamscan

TeamScan®


TEAMSCAN® - HÖGPRESTERANDE TEAM SNABBT

Skapa högpresterande team snabbare. Få igång existerande team eller sätt ihop nya med väl fungerande teamarbete.


TEAMSCAN® - SKAPAR BALANSERADE TEAM

Efter att alla i teamet gjort en ProScan online visar TeamScan sammansättningen av teammedlemmarna samt sannolika arbetssätt och preferenser i gruppen, avdelningen eller hela organisationen. Teamet kan sedan, med utgångspunkt i detta resultat och organisationens och teamets mål, ta fram en handlingsplan som säkerställer att allas styrkor används för att nå målen.

TeamScan förutser hur gruppen interagerar, avslöjar varför några teammedlemmar är mer produktiva än andra och identifierar företagskulturen i konkreta termer.

Ni ser också den tillgängliga energin i teamet, samt storleken på den energipotential som finns i form av energidränage. Hur hög energinivå kan ni nå? 


RAPPORTER PÅ ORGANISATIONSNIVÅ - För små grupper till hela organisationer

Denna typ av rapporter visar bland annat nöjdhetsgraden i hela organisationen och hur mycket tillgänglig energi som finns. Dessutom kan ni med rapporterna


Definiera egenskaper hos högpresterande team och organisationer

Identifiera teamdynamik

Mäta effekter av olika ledarstilar

Få hjälp med att planera förändringar som förbättrar teamets resultat

Lyckas bättre med att blanda företagskulturer under sammanslagningar och uppköp

Hantera successionsprocessenRAPPORTER PÅ TEAMNIVÅ - För högpresterande team


    M
äter gruppens egenskaper


Sätter förväntningarna på vad teamet kan prestera

Hjälper till att utveckla team

Analyserar team som lyckas, likväl som team som misslyckas